Instytut Filologii Polskiej

Roz. Textu

E-biblioteka IFP UZ

E-biblioteka Instytutu Filologii Polskiej

Zestawienie gromadzi publikacje pracowników Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego. Są to prace ogłaszane w formie tradycyjnej (książkowej) i jednocześnie w wersji elektronicznej, hiperłącza do tych ostatnich zawiera niniejszy zbiór – jego rozmiar w miarę upływu czasu niewątpliwie będzie się powiększał. Całość ułożono zgodnie z alfabetycznym porządkiem nazwisk autorów. Większość adresów odsyła bezpośrednio do zarejestrowanej rozprawy, niektóre jednak prowadzą do kompletnych prac zbiorowych – tylko w takich sytuacjach dodatkowo wskazano stronice, na których znajduje się odnotowany materiał. W razie potrzeby opis wyposażono w inne przydatne informacje.

Studia i szkice

Monografie — Studia — Szkice — Materiały — Przyczynki

BORAWSKI Stanisław, UŹDZICKA Marzanna

W kręgu pryncypiów w studiach nad triadą: język – obyczaj – wspólnota, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica” 2014, 48.

BUCK Andrzej, WAWRYK Joanna

Wprowadzenie, „Zielonogórskie Studia Bibliotekoznawcze”, z. 6, red. A. Buck, J. Wawryk, Zielona Góra 2014, s. 9-11.

BUGAJSKI Marian

Interferencja jako przyczyna przeobrażeń ję̨zykowych, [w:] Język a Kultura, t. 7: Kontakty języka polskiego z innymi językami na tle kontaktów kulturowych, red. J. Maćkiewicz i J. Siatkowski, Wiedza o Kulturze, Wrocław 1992.

Morfem „nie” we współczesnym języku polskim i w zasadach pisowni, Wrocław 1983.

Polska terminologia poligraficzna. Studium semantyczne na wybranych działach, Wrocław 1977.

BUGAJSKI Marian, WOJCIECHOWSKA Anna

Językowy obraz świata a literatura, [w:] Język a Kultura, t. 13: Językowy obraz świata i kultury, red. A. Dąbrowska i J. Anusiewicz, Wrocław 2000.

GORZELANA Joanna

Biblizmy w „Hymnie do Boga” Jana Pawła Woronicza [w:] Zielonogórskie seminaria polonistyczne 2006-2007, red. M. Hawrysz, Zielona Góra 2009.

Biblizmy we współczesnej literaturze popularnej na przykładzie „Kolekcji Kryminałów” Joanny Chmielewskiej, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza” 2016, nr 1, vol. 23 (43).

Boroska bosori... kilka słów o czarownicach w świetle podań Polaków z Bukowiny, [w:] Polska i Rumunia – od historycznego sąsiedztwa do europejskiego partnerstwa. Materiały z sympozjum = Polonia şi România – de la vecinătatea istorică la parteneriatul european: materialele simpozionului. Suceava, Rumunia, 2008, Suceava 2009.

Dom w poezji religijnej czasów oświecenia, [w:] Powrót do domu. Studia z antropologii i poetyki przestrzeni, red. D. Kulczycka i A. Seul, Zielona Góra 2012.

Językowe wyznaczniki wartości cierpienia w poezji religijnej polskiego oświecenia, [w:] Revitalizace hodnot: umění a literatura. Kolektivní monografie, ed. J. Dohnal, Brno 2013.

Językowy obraz kobiety w piosenkach ludowych polskich Bukowińczyków, [w:] Rumuni i Polacy w Europie. Historia i dzień dzisiejszy: materiały z sympozjum. Suczawa, Rumunia, 2005, Suceava 2006.

Kilka uwag o związkach frazeologicznych dotyczących zwierząt w języku polskich Bukowińczyków, [w:] Bliżej siebie. Polacy i Rumuni a historyczne i kulturowe dziedzictwo Europy = Mai aproape unii de alţii. Polonezii şi românii raportaţi la patriomoniul istoric şi cultural al Europei: materiały z sympozjum. Suceava, Rumunia, 2006, Suceava 2007.

Mitologizmy w poezji religijnej polskiego oświecenia, „Opera Slavica” 2016 nr 4, s.17-27. [plik typu .pdf do pobrania]

Określenia Boga w tłumaczeniach „Psałterza” Jana Kochanowskiego, Franciszka Karpińskiego i Leopolda Staffa, [w:] Wokół tekstów kultury. Literatura – Język – Teatr – Internet, red. M. Januszewicz i T. Ratajczak, Zielona Góra 2009 (Filologia Polska. Uniwersytet Zielonogórski, nr 4).

Poetyzmy i ich funkcja w poezji religijnej polskiego Oświecenia (na wybranych przykładach), „Opera Slavica” 2014, vol. 24, iss. 1.

„Słownik języka polskiego” Samuela Bogumiła Lindego a współczesna leksyka Polaków – mieszkańców Ukrainy zachodniej (Bukowina), [w:] red. A. Ksenicz i M. Łuczyk. Zielona Góra 2010.

Swojsko czy obco. O nazwach zespołów bukowińskich w Polsce [w:] Bukowina. Inni wśród swoich, red. R. F. Bruja, H. Krasowska, M. Pokrzyńska, Warszawa – Zielona Góra – Piła 2017, s.131-140. [plik typu .pdf]

Styl poezji Jana Pawła Woronicza (na przykładzie utworu „Na pokoje nowe w zamku królewskim...”), [w:] Język i styl twórcy w kręgu badań współczesnej humanistyki, red. K. Maćkowiak, C. Piątkowski, współpraca J. Gorzelana, Zielona Góra 2009 (Studia o Języku i Stylu Artystycznym, t V).

Stylistyczna wartość leksyki z kręgu rodziny w „Hymnie do Boga” Jana Pawła Woronicza, [w:] Stylistyka a leksykologia – związki, zależności, metody, red. K. Maćkowiak i C. Piątkowski, Zielona Góra 2008 (Studia o Języku i Stylu Artystycznym, t. IV).

Właściwości językowo-stylistyczne poezji religijnej Franciszka Karpińskiego, Zielona Góra.

Wybrane zjawiska językowe występujące w nazwach religijnych górali czadeckich z Bukowiny, [w:] We wspólnocie narodów i kultur. W kręgu relacji polsko-rumuńskich: materiały z sympozjum. Suceava, Rumunia, 2007, Suceava 2008.

GORZELANA Joanna, MICHAŁOWSKI Jacek

Zapożyczenia, neologizmy czy archaizmy? O znaczeniu i budowie słowotwórczej określeń nazywających postacie w polskiej wersji gry internetowej «Hearthstones», „Opera Slavica” 2015, vol. 25, iss. 2.

GRABIAS-BANASZEWSKA Katarzyna, BANASZEWSKI Kamil

Mityzacja przestrzeni domowej w powieści Adama Jerzego Czartoryskiego „Pan Sędzia Deluty. Sceny z pierwszych lat Panowania Stanisława Augusta”, [w:] Mitologizacja kultury w polskiej i iberyjskiej twórczości artystycznej. Mitificación de cultura en la creación artistica ibérica y polaca. Mitificação de cultura na criação artistica ibérica e polaca, red. W. Charchalis i B. Trocha, Zielona Góra 2015, s. 213-223.

Powieść „Pan Sędzia Deluty” Adama Jerzego Czartoryskiego jako przykład wykorzystania dzieła literackiego w rekonstrukcji myśli politycznej – sprawa włościańska, [w:] Między historią, literaturą a polityką, red. T. Nodzyński, Częstochowa 2009, s. 101-124.

HAWRYSZ Magdalena

Genologiczne ukształtowanie listów dedykacyjnych Marcina Czechowica, „Studia Językoznawcze. Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny” 2010, t. 9, s. 55-68.

Ideologia braci polskich a ich język. Zasada sola Scriptura w twórczości Marcina Czechowica, „Poznańskie Studia Polonistyczne” 2011, Seria Językoznawcza, t. 18 (38), z. 2.

Mitologizacja przeszłości w katalogach monarchów z okresu I Rzeczypospolitej, czyli o konstruowaniu tożsamości narodowej, [w:] Mitologizacja kultury w polskiej i iberyjskiej twórczości artystycznej. Mitificación de cultura en la creación artistica ibérica y polaca. Mitificação de cultura na criação artistica ibérica e polaca, red. W. Charchalis i B. Trocha, Zielona Góra 2015, s. 187-197.

Wzory XVI-wiecznej polemiki religijnej w świetle pism Marcina Czechowica (rekonesans), „Studia Językoznawcze. Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny” 2009, t. 8, s. 59-70.

„Zwierciadłko panienek chrystyjańskich” Marcina Czechowica (1532–1613) – między normą a realizacją gatunku, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rrzeszowskiego”, seria filologiczna, z. 65 (2010): historia literatury.

HAWRYSZ Magdalena, STECIĄG Magdalena

Rozważania metodologiczne w kontekście badań statusu i prestiżu języka sąsiada na pograniczu polsko-saksońskim, „Polonica” 2014, t. XXXIV.

JAZOWNIK Leszek

O zapatrywaniach Romana Ingardena na jakości metafizyczne oraz na sposób ich objawiania się w dziele literackim, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Litteraria Polonica 9, 2007.

KACZOR Monika

Aktualizacja znaczenia pojęcia-leksemu etyka (na przykładzie tygodników opiniotwórczych), „Język – Szkoła – Religia”, 2014, z. 2, s. 21-38.

Kolokacje czasownikowe pojęć związanych z etyką społeczną (na przykładzie wybranych czasopism społeczno-politycznych i społeczno-kulturalnych), „Prace Językoznawcze” 2013, XV/4, s. 13-23.

Kolokacje przymiotnikowe wybranych pojęć związanych z etyką społeczną (na przykładzie portalu Onet.pl), „Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Filologia Polska. Językoznawstwo” 2013, IX.

Kontekst sytuacyjny tekstu a eksplikowanie określonych pojęć etyczno-społecznych (na przykładzie wybranych czasopism społeczno-politycznych i społeczno-kulturalnych), „Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Filologia Polska. Językoznawstwo" 2014, X, s. 35-47.

Struktura znaczenia leksemu pycha (na podstawie współczesnych debat publicznych). Szkic językowy, Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Filologia Polska. Językoznawstwo XII 2016, s. 107-120.

Utylitaryzm etyczny jako element zachowania językowego (na podstawie tekstów ofert firm ubezpieczeniowych), „Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Filologia Polska. Językoznawstwo” 2015, XI, s. 95-108.

 

KŁADOCZNY Piotr

Nazwy dźwięku a nazwy czynności i nazwy ruchu, [w:] Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Filologia Polska. Językoznawstwo, Częstochowa 2012, z. VIII, s. 139-149.

KUFEL Sławomir

Dydaktyka i parenetyka. Uwagi o elementach świata przedstawionego w „Ziemiaństwie polskim” Kajetana Koźmiana, „Pamiętnik Literacki” 1998 (R. LXXXIX), z. 3.

W poszukiwaniu bohatera. u źródeł legendy literackiej Józefa księcia Poniatowskiego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rrzeszowskiego”, Seria Filologiczna, z. 65 (2010): historia literatury.

KULCZYCKA Dorota

,,Soliloquia” z dramaturgii Szekspira – w świetle teorii, „Świat Tekstów. Rocznik Słupski” 2014 (12).

LIBERA Leszek (beletrystyka)

Der Utopek. Roman, Drezno 2011

Buks Molenda. Roman, Drezno 2012

MAĆKOWIAK Krzysztof

Edmunda Bojanowskiego fascynacje językiem narodowym, „Język Polski. Organ Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego” R LXXXVIII: 2008, z. 4-5, s. 266-279.

Historyczna świadomość językowa w badaniach lingwistycznych, „Język Polski. Organ Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego” R LXXXV 2005, z. 1, s. 1-7.

Łzami by tu pisać potrzeba”. Leksykalne właściwości stylu polskiej dydaktyki wierszowanej czasów oświecenia, Zielona Góra 2005.

Początki polskiej świadomości językowej (X-XII wiek) „Język Polski. Organ Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego” R LXXXVI: 2006, z. 2, s. 81-96.

Potoczny materiał leksykalny a styl osiemnastowiecznej dydaktyki wierszowanej, Język Polski. Organ Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego” R LXXXII: 2002, z. 2 s.338-344.

Słownik a poezja. Z zagadnień świadomości leksykalnostylistycznej polskiego oświecenia, Zielona Góra 2001.

Ukształtowanie leksykalno-stylistyczne polskiej bajki oświeceniowej , Zielona Góra 1994.

MIKOŁAJCZAK Małgorzata

„Biała plama”? Twórczość lubuska w perspektywie nowego regionalizmu, „Pro Libris” 2010, nr 2/3.

Duch eksperymentu, „Teksty Drugie” 2005, nr 5.

Pomiędzy końcem i apokalipsą. O wyobraźni poetyckiej Zbigniewa Herberta, Toruń 2013.

„Wierność ziemi”. Inspiracje nietzscheańskie w poezji Zbigniewa Herberta, „Teksty Drugie” 2006, 3.

NAROLSKA Aneta

Drezno Elizy Orzeszkowej, [w:] Mitologizacja kultury w polskiej i iberyjskiej twórczości artystycznej. Mitificación de cultura en la creación artistica ibérica y polaca. Mitificação de cultura na criação artistica ibérica e polaca, red. W. Charchalis i B. Trocha, Zielona Góra 2015, s. 241-248.

„Puszcza starożytna” Elizy Orzeszkowej, „Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza”, R. VI (XLVIII) 2013, s. 113-130.

PAŁUCKA-CZERNIAK Iwona

Autorytet osoby i funkcji starszego cechu a obyczaj komunikatywny w instytucji cechowej w świetle protokołów piwowarów krakowskich (z lat 1729-1760), „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica” 2014, 48. [plik typu .pdf do pobrania]

Konteksty występowania leksemów „Polak”, „Polska” i „polski” w zbiorze modlitw powszechnych „Módlmy się wspólnie” o. Ireneusza Żołnierczyka, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza” 2012, t. 19 (39), z. 1.

RATAJCZAK Tomasz

Charakterystyka formalno-rzeczowa repertuaru wydawniczego Foltynów, „Wadowiana. Przegląd historyczno-kulturalny. Pismo Zbiorów Historycznych Ziemi Wadowickiej im. M. Wadowity” 1998, nr 1, Biblioteka Zbiorów Historycznych im. M. Wadowity, s. 5-13.

Festiwal Piosenki Radzieckiej w Zielonej Górze w świetle zasobów Zielonogórskiej Biblioteki Cyfrowej, „Bibliotekarz Lubuski” 2013, nr 2, s. 24-25.

Informatyczna biblioteka przyszłości” jako przykład edukacji interdyscyplinarnej z udziałem tematyki nauki o książce, bibliotece i informacji, [w:] Biblioteki, informacja, książka: interdyscyplinarne badania i praktyka w XXI wieku (Seria III), red. M. Kocójowa, ePublikacje Instytutu INiB UJ, 2010, nr 7.

O szacie graficznej młodopolskich czasopism literacko-artystycznych, „Pro Libris. Lubuskie Pismo Literacko-Kulturalne” 2007, nr 4, s. 126-128.

Współczesne kształcenie pracowników informacji naukowej i bibliotekarzy – przykład zielonogórski, „Bibliotekarz Lubuski” 2011, nr 1, s. 3-7.

RUSZCZYŃSKA Marta

Powieść mniej znana. Interpretacje. Między romansem a powieścią społeczną. Wokół wybranych elementów prozy Józefa Dzierzkowskiego, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, FOLIA 134, „Studia Historicolitteraria” XIII (2013), s. 3-18.

SAJA Krystian

Człowiek miara. Obserwator antropocentryczny jako Bóg kwantowy, „Zachodniopomorski Dwumiesięcznik Oświatowy” 2015, nr 4, s. 54-57.

Die Reise des Helden. Der mythische Raum in Kazimierz Truchanowskis Roman Totenhorn, [w:] Die Antike in der populären Kultur und Literatur, Berlin 2016, s. 181-196.

Kultura wobec praksis w ujęciu antropologicznym, „Kultura – Społeczeństwo – Edukacja” 2015, nr 2(8), s. 59-73. [plik typu .pdf do pobrania]

Laboratorium literackie. Przestrzenie artefaktu jako źródło poznania w edukacji szkolnej, Refleksje: Zachodniopomorski Dwumiesięcznik Oświatowy, 2014, nr 3, s. 58-60, s. 58-60.

Laboratorium umysłu. Maszyna memowa wobec jednostki memu kulturowego, „Zachodniopomorski Dwumiesięcznik Oświatowy”, 2014, nr 5, s. 32-35.

Mem, „Zachodniopomorski Dwumiesięcznik Oświatowy” 2015, nr 3, s. 64-67.

Romantyczne domknięcie projektu oświecenia w myśl filozofii Stanisława Brzozowskiego, „Lumen Poloniae” 2013, nr 2, s. 129-144. [plik typu .pdf do pobrania]

Unifikacja nauk. Nauki ścisłe wobec literaturoznawstwa, „Zachodniopomorski Dwumiesięcznik Oświatowy” 2014, nr 6, s. 50-53.

Wierszowane pamiętniki (rec. Piotr Żbikowski, Lucyna Żbikowska, Ks. Hugo Kołłątaj. Wybitny mąż stanu, więzień i poeta, Lublin 2015), „Zachodniopomorski Dwumiesięcznik Oświatowy” 2016, nr 1, s. 62-63.

SEUL Anastazja

Biblia w powieści Romana Brandstaettera „Jezus z Nazarethu”, Zielona Góra 2004.

Jan Chrzciciel — Brat Pustynny według Romana Branstaettera, Lublin 2004.

STECIĄG Magdalena

Ekologia językoznawcza, czyli krytyczny nurt w ekolingwistyce, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” 2011, z. LXVII, s. 195-210.

Environmental Discourse in Public Debates in Poland: Relativization, Exclusion and Acceptance, „Language & Ecology” 2010, vol. 3.

Glottodydaktyka w ujęciu ekolingwistycznym, „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców” 2014, t. 21.

Higiena werbalna na portalu Feminoteka.pl, „Postscriptum Polonistyczne” 2014, nr 2.

Kryterium adekwatności środowiskowej w normatywnej ocenie terminologii ekologicznej, „Zeszyty Prasoznawcze” 2009, nr 3-4, s. 58-74.

Linguistics and Physics: Mutual Relations and Fascination, „1st Annual International Interdisciplinary Conference” AIIC 2013: Conference Proceedings, vol. 2. Ponta Delgada, Portugalia, Kocani: EGALITE, vol. 2.

Słowa-klucze w ekologii i ich krytyka z perspektywy ekolingiwistycznej, „Problemy Ekorozwoju” 2009, vol. 4, nr 2.

STECIĄG Magdalena, HAWRYSZ Magdalena

Rozważania metodologiczne w kontekście badań statusu i prestiżu języka sąsiada na pograniczu polsko-saksońskim, „Polonica” 2014, t. XXXIV.

SZAGUN Dorota

Jedna pieśń – dwa dzieła. Szkice o dwóch wersjach „Pieśni nad pieśniami” w romantyzmie, Zielona Góra 2011.

Językowa konceptualizacja czasu w tynieckim przekładzie Biblii, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica” 2014, 48.

SZÓSTAK Anna

Kulturowe, filozoficzne i światopoglądowe aspekty przemijania w późnej poezji Starych Mistrzów (Różewicz, Szymborska, Miłosz), „Świat i Słowo” 2013, nr 2 (21).

Trauma istnienia. O poezji Jolanty Pytel, „Pro Libris. Lubuskie Pismo Literacko-Kulturalne” 2006, nr 4.

SZTYBER Radosław

Do zoila nie-zoila, bo Gryzosława, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rrzeszowskiego”, seria filologiczna, z. 65 (2010): historia literatury.

O Polsce z perspektywy XVII wieku w proroczych wizjach Wojciecha Dembołęckiego, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Poetica” 2013, Folia 145, I.

Początek wojny trzydziestoletniej w opiniach i kontekście „uwielbienia” lisowczyków Wojciecha Demołęckiego (1619-1622), [w:] Między historią, literaturą a polityką, red. T. Nodzyński, Częstochowa 2009, s. 77-100.

Propagandowy potencjał tradycji w świetle współczesnych polskich "gazet ulotnych" o batalii chocimskiej w 1621 roku, [w:] Mitologizacja kultury w polskiej i iberyjskiej twórczości artystycznej. Mitificación de cultura en la creación artistica ibérica y polaca. Mitificação de cultura na criação artistica ibérica e polaca, red. W. Charchalis i B. Trocha, Zielona Góra 2015, s. 153-174.

W stronę Dembołęckiego. Wokół niektórych wątków poruszonych w tomie „Krwawy świt, mroczny dzień...” („Napis” 2006, Seria XII), „Napis” 2007, Seria XIII.

Wokół dwóch broszur z czasów chocimskich bojów w 1621 roku (o potrzebie reedycji, relektury i o niezbędnych rewizjach), [w:] „Zielonogórskie Studia Bibliotekoznawcze” 2013, z. 5, s. 25-41.

Wokół „Żywota kozaków lisowskich”, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF. Philologiae” 2012, vol. XXX, 1. [plik typu .pdf do pobrania]

Wymiar quasi-religijny polskich gazet ulotnych o batalii chocimskiej z 1621 r. i kilka przyczynków (przegląd wybranych zagadnień), „Tematy i Konteksty” 2016, nr 6 (11).

Zróżnicowabie gatunkowe „Przewag elearów polskich” Wojciecha Dembołęckiego, „Pamiętnik Literacki” 1997 (R. LXXXVIII), z. 4.

TROCHA Bogdan

(red.) Mitologizacja kultury w polskiej i iberyjskiej twórczości artystycznej. Mitificación de cultura en la creación artistica ibérica y polaca. Mitificação de cultura na criação artistica ibérica e polaca, red. W. Charchalis i B. Trocha, Zielona Góra 2015.

Poszukiwanie rodzimej arkadii w polskiej literaturze popularnej – między alternatywną historią a współczesną bajką dla dorosłych, [w:] Mitologizacja kultury w polskiej i iberyjskiej twórczości artystycznej. Mitificación de cultura en la creación artistica ibérica y polaca. Mitificação de cultura na criação artistica ibérica e polaca, red. W. Charchalis i B. Trocha, Zielona Góra 2015, s. 465-481.

Władza w prozie Marcina Wolskiego, [w:] POPkultura i POPliteratura (Między przymusem a akceptacją. Meandry władzy w literaturze i kulturze populanej), red. A. Gemra i K. Dominas, Wrocław 2014, s. 63-76.

UŹDZICKA Marzanna

Apoteoza ojczyzny w polszczyźnie XIX wieku (ujęcie lingwistyczne), [w:] Mitologizacja kultury w polskiej i iberyjskiej twórczości artystycznej. Mitificación de cultura en la creación artistica ibérica y polaca. Mitificação de cultura na criação artistica ibérica e polaca, red. W. Charchalis i B. Trocha, Zielona Góra 2015, s. 199-212.

Leksyka terminologiczna w „Słowniku wileńskim” i rękopiśmiennych notatkach z wykładów agronomicznych z poł. XIX wieku, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica” 2013, 47.

UŹDZICKA Marzanna, BORAWSKI Stanisław

W kręgu pryncypiów w studiach nad triadą: język – obyczaj – wspólnota, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica” 2014, 48.

WAWRYK Joanna

Adam Wiesław Kulik, Leśmian, Leśmian [rec.], „Pro Libris” 2008, nr 4 (25), s. 162-163.

Czytelnictwo młodzieży jako problem i wyzwanie dla bibliotek publicznych, „Zielonogórskie Studia Bibliotekoznawcze”, z. 5, red. A. Buck, P. Bartkowiak, D. Kotlarek, Zielona Góra 2012, s. 117-149.

Gdzie są atrakcyjne książki dla młodzieży?, „Bibliotekarz Lubuski” 2011, nr 2, s. 21-25.

Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej wojenne zapiski, [rec. M. Pawlikowska-Jasnorzewska, Wojnę szatan spłodził: zapiski 1939-1945, zebrał R. Podraza], „Pro Libris” 2013, nr 4, s. 108-110.

Na marginesie rozbierania bajek, [rec. K. Miller, T. Cichocka, Bajki rozebrane], „Pro Libris” 2009, nr 2 (27), s. 101-103.

Netgeneracja, literatura i bibliotekarz, „Bibliotekarz Lubuski” 2011, nr 1, s. 25-29.

Nie tylko okładka. Kilka uwag o wybieraniu książek dla dzieci, „Bibliotekarz Lubuski” 2010, nr 2 (30), s. 19-23.

Ogarnąć życie. Nowa powieść mistrza, [rec. W. Myśliwski, Ostatnie rozdanie], „Pro Libris” 2013, nr 4, s. 111-113.

Sto lat Leśmianowskich baśni, „Pro Libris” 2013, nr 3, s. 92-98.

„Trzeci wiek” w „trzecim miejscu”, czyli seniorzy w bibliotece publicznej, „Zielonogórskie Studia Bibliotekoznawcze”, z. 6, red. A. Buck, J. Wawryk, Zielona Góra 2014, s. 119-134.

Wisława Szymborska multimedialnie, [rec. Album multimedialny: Wisława Szymborska], „Pro Libris” 2010, nr 2/3 (31/32), s. 127-130.

Z szuflad Szufladerów, [rec. Zadyszka. Almanach grupy poetyckiej Klub Szufladera 1998-2009, red. E. Andrzejewska], „Pro Libris” 2010, nr 1 (30), s. 135-136.

WAWRYK Joanna, BUCK Andrzej

Wprowadzenie, „Zielonogórskie Studia Bibliotekoznawcze”, z. 6, red. A. Buck, J. Wawryk, Zielona Góra 2014, s. 9-11.

WĘGOROWSKA Katarzyna

Dziedzictwo Wielkiego Księstwa Litewskiego i Kresów północno-wschodnich w świetle ustaleń językoznawstwa erudycyjnego, „Acta Baltico-Slavica” 2014, 38.

Nostalgiczny językowy obraz międzywojennego czombrowskiego dworu utrwalony w retrospektywnych impresjach Zofii Brzozowskiej, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, FOLIA 131, „Studia Lingvistica” VIII (2013), s. 323-334.

Perkunas, sowa, wąż, małanka, czartowka... W kręgu mitów i wierzeń dawnych Kresów Północno-Wschodnich, [w:] Mitologizacja kultury w polskiej i iberyjskiej twórczości artystycznej. Mitificación de cultura en la creación artistica ibérica y polaca. Mitificação de cultura na criação artistica ibérica e polaca, red. W. Charchalis i B. Trocha, Zielona Góra 2015, s. 407-418.

WOJCIECHOWSKA Anna

Kobieta” i „mężczyzna” w twórczości Magdaleny Samozwaniec, [w:] „Język a Kultura”, t. 9: Płeć w języku i kulturze, red. J. Anusiewicz i K. Handke, Wrocław 1994.

Sposoby wskazywania osób w rękopisie ZNiO sygn. 7529/III, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica” 2010, 45.

WOJCIECHOWSKA Anna, BUGAJSKI Marian

Językowy obraz świata a literatura, [w:] Język a Kultura, t. 13: Językowy obraz świata i kultury, red. A. Dąbrowska i J. Anusiewicz, Wrocław 2000.

ŻURASZEK-RYŚ Iwona

Jak powstały nowe nazwy ulic w powojennej Zielonej Górze?, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza” 2012, t. 19 (39), z. 1.

Nazwy miejscowe powiatu zielonogórskiego, Zielona Góra 2009.

Pudełko Srebrne do Hostyi bez przykrywadła. O sposobach określania przedmiotów w inwentarzach kościelnych, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza” 2016, nr 1, vol 23 (43).

Zob. też

„Filologia Polska. Roczniki Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego” 2015-2016 (z. 1-2).