Instytut Filologii Polskiej

Roz. Textu

FP LOGO

Rocznik Naukowy UZ

 "FILOLOGIA POLSKA. ROCZNIKI NAUKOWE UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO" (ISSN 2450-3584)

English version

Instytut Filologii Polskiej zaprasza do współtworzenia rocznika, którego profil — w ogólnym ujęciu — wyznacza tytuł periodyku. Jego zawartość pragniemy rozszerzyć o szeroko rozumiane studia humanistyczne, niezbędne zarówno w doskonaleniu strategii metodologicznych, jak i w celu poszerzenia kontekstu refleksji polonistycznych gremiów akademickich. Na łamach czasopisma chcielibyśmy publikować wyniki badań najnowszych; cenimy zwłaszcza oryginalność i odkrywczość. Proponujemy możliwie szeroką skalę form wypowiedzi, jednakże typowych dla dyskursu nauki: od gruntownej analizy pojedynczych fenomenów po zwięzłą syntezę, od pierwodruku po reedycję, od recenzyjnie formułowanych sprawozdań po merytoryczne sprostowanie lub polemikę. Zakładamy, że na treść każdego zeszytu złoży się wieloautorskie opracowanie monograficzne, wzbogacone o materiały w rubrykach stałych. Zapraszamy!

Zainteresowanych prosimy o przekazywanie materiałów do 31 listopada na adresy wyszczególnione w zakładce: Sekretariat (kontakt).

Druk rocznika: koniec roku kalendarzowego następującego po ustalonym terminie składania prac do kolejnych tomów.