Instytut Filologii Polskiej

Roz. Textu

Instytut Filologii Polskiej wczoraj i dziś

Początek dziejów zielonogórskiej polonistyki zakreśla rok 1971, kiedy to w ramach nowo powstałej Wyższej Szkoły Nauczycielskiej powołano Zakład Filologii Polskiej - zalążek dzisiejszego Instytutu. Trzy lata później, po przekształceniu ówczesnej uczelni w Wyższą Szkołę Pedagogiczną, możliwe było utworzenie Instytutu Filologii Polskiej - dziś jednej z największych jednostek organizacyjnych Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Zielonogórskiego. W wyniku niedawnej restrukturyzacji (podyktowanej nowymi regulacjami prawnymi, tj. Ustawą z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce) od roku 2019 Instytut współtworzą: Zakład Językoznawstwa, Zakład Literaturoznawstwa oraz dwanaście pracowni (funkcjonujących w ramach właściwego zakładu bądź stanowiących jednostki pozazakładowe).

Prowadzone przez Instytut badania obejmują różnorodną problematykę z zakresu literaturoznawstwa, językoznawstwa, komunikacji medialnej, nauk pomocniczych filologii (m.in. bibliologii, filozofii literatury, kognitywistyki) oraz dydaktyki literatury i języka polskiego.

Pracownicy Instytutu obsługują studia pierwszego (licencjackie) i drugiego stopnia (magisterskie) na kierunkach: dziennikarstwo i komunikacja społeczna (st. I i II stopnia), filologia polska (st. I i II stopnia) oraz literatura popularna i kreacje światów gier (st. I stopnia) w specjalnościach: broker informacji bądź pisanie kreatywne (st. I stopnia), dziennikarstwo internetowe lub komunikacja rozszerzonej rzeczywistości (st. II stopnia) albo w specjalności nauczycielskiej (tylko na polonistycznych st. I i II stopnia). Ponadto prowadzą zajęcia na studiach trzeciego stopnia (w ramach Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych) w dyscyplinach literaturoznawstwo i językoznawstwo oraz prowadzonych przez Wydział Humanistyczny UZ studiach dokształcających (podyplomowych).

W roku akademickim 2014/2015 Instytut otrzymał kolejny raz pozytywną ocenę Państwowej Komisji Akredytacyjnej.