Instytut Filologii Polskiej

Roz. Textu

Pracownia Badań nad Powieścią XIX wieku

W związku z rozszerzeniem pola studiów prowadzonych w ramach Zakładu Literatury XIX Wieku w roku 2013 pojawiła się potrzeba utworzenia Pracowni Badań nad Powieścią Dziewiętnastego Wieku. Powstanie tego typu jednostki wiąże się po pierwsze z perspektywą odejścia od dotychczasowego dość tradycyjnego postrzegania literatury dziewiętnastowiecznej w obrębie dwóch epok, pozwalając zarazem – po drugie – dostrzec szczególnie w powieści wspólnotę idei, poglądów, gatunków, czy też wokół niej zlokalizowanej twórczości pisarzy, żyjących na przełomie kilku epok, a także problemów szeroko pojętej recepcji. Pracownia stawia sobie za cel rozpoznanie rozmaitych zjawisk literackich w obrębie powieści, charakterystycznych dla szeroko pojętej dziewiętnastowieczności. Przykładem już tak podjętych działań w ramach Zakładu jest tom pierwszy zainicjowanej serii wydawniczej „Słowacki i Wiek XIX” (Zielona Góra 2012), badania nad przestrzenią miejską w powieści dziewiętnastowiecznej, a także przygotowywana publikacja pod red. dr Anety Narolskiej i dr hab. Doroty Kulczyckiej Studia o Eugeniuszu Sue i jego twórczości, jak również prowadzone w obrębie Zakładu przedmioty, jak choćby: „Powieść w literaturze XIX wieku” oraz podejmowane tematy prac doktorskich. Mamy w planie kontynuację tych przedsięwzięć oraz dalsze działania, do których należałoby zaliczyć udział dr hab. prof. UZ Marty Ruszczyńskiej (kierownika Pracowni) w ogólnopolskim projekcie grantowym „Drugi rzut powieści polskiej 1840-1900” oraz studia nad początkami polskiej powieści detektywistycznej. W obrębie tego ostatniego projektu przygotowujemy w październiku 2014 r. międzynarodową konferencję naukową pt. „Kryminał. Między tradycją a nowatorstwem”.