Instytut Filologii Polskiej

Roz. Textu

Opis Pracowni

Aktywność członków Pracowni przejawia się na różnych polach: (1) naukowym, (2) praktycznym, (3) organizacyjnym i promocyjnym, co poniekąd wynika wprost z głównych celów przyświecających funkcjonowaniu jednostki.

(1) Pokłosiem prac badawczych są wznowienia rodzimych zabytków pisanych z XVII i XVIII wieku (starodruki i rękopisy); wiele analogicznych projektów (indywidualnych bądź zespołowych) jest w toku, inne oczekują na swoją kolej i właściwy czas. (2) Użytkowy charakter zadań Pracowni widać m.in. poprzez wprowadzone już w obieg czytelniczy publikacji Wydawnictwa Instytutu Filologii Polskiej oraz Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Zielonogórskiego, dzięki któremu ukazało się blisko trzydzieści tytułów, w tym monografie autorskie i wieloautorskie. Skuteczność realizacji tego rodzaju przedsięwzięć gwarantują stosowne kompetencje z zakresu: redakcji językowej i technicznej, korekty, składu komputerowego. (3) Wszyscy członkowie Pracowni (we współpracy z innymi zatrudnionymi w Instytucie oraz Oficynie Wydawniczej i Bibliotece Uniwersytetu Zielonogórskiego) zaangażowani są w cykliczne publikowanie czasopisma pt. „Filologia Polska. Roczniki Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego”. Od roku 2015 periodyk ukazuje się w formie tradycyjnej, a także dostępny jest on-line. Szczegółowe informacje na jego temat można znaleźć w na bieżąco aktualizowanym serwisie internetowym. Właściwie wszystkie opisane pokrótce inicjatywy Pracowni przekładają się na promocję oraz integrację lokalnego środowiska akademickiego.

Kontakt

Instytut Filologii Polskiej
al. Wojska Polskiego 69
65-762 Zielona Góra
212 budynek A16
(68) 328 47 01
sekretariat@ifp.uz.zgora.pl