Instytut Filologii Polskiej

Roz. Textu

Pracownia Teorii Literatury i Badań Kulturowych

Opis Pracowni

Pracownia prowadzi badania z zakresu teorii literatury, poetyki, metodologii, krytyki literackiej i badań kulturowych. W roku akademickim 2020/2021 główne prace badawcze  będą dotyczyć czterech obszarów: zwrot przestrzenny w literaturoznawstwie (1), literatura w kontekstach kulturowych (2), film i literatura (3), literatura i teologia (4). Wykaz zagadnień badawczych realizowanych w ramach tych obszarów obejmuje:

  • komparatystykę kulturową, przekład intersemiotyczny i intermedialny, związki filmu i literatury, schematy baśniowe w filmach, motywy Jana Pawła II w filmach w kontekście literackim i kulturowym (prof. UZ dr hab. Dorota Kulczycka);
  • nowe orientacje w badaniach regionalistycznych, regionalizm literacki w perspektywie historyczno- i teoretycznoliterackiej, wybrane problemy z zakresu geopoetyki (topofrenia, narracja enograficzna, winescape) (prof. dr hab. Małgorzata Mikołajczak);
  • rodzaje odwołań literackich w wypowiedziach Jana Pawła II, język i styl artystyczny wypowiedzi Jana Pawła II, literaturę powszechną i jej funkcje w nauczaniu Jana Pawła II, aksjologię dzieła literackiego, biografistykę  i autobiografistykę (prof. UZ dr hab. Anastazja Seul);
  • regionalizm literacki (w szczególności literatura lubuska), przestrzeń i miejsce w literaturze, badania nad pamięcią kulturową, współczesny polski reportaż literacki (dr Kamila Gieba)