Instytut Filologii Polskiej

Roz. Textu

Filologiczna obsługa administracji i biznesu

W czasie zjazdów (zazwyczaj dwóch w miesiącu) zajęcia odbywają się tylko w soboty i niedziele w godz. od 9.00 do 18.00 (około 8 godzin warsztatów i wykładów dziennie - nie licząc przerwy obiadowej). Plany zajęć na poszczególne zjazdy są podawane na bieżąco.

Cel kształcenia

Ogólnym celem kształcenia studiów podyplomowych na kierunku filologiczna obsługa administracji i biznesu jest wyposażenie absolwenta w wiedzę i umiejętności ogólnopolonistyczne, przydatne do podjęcia pracy w charakterze asystenta bądź pracownika sekretariatu w środowisku administracyjno-biznesowym lub w instytucjach działających w sferze komunikacji publicznej, kultury, nauki i innych.

Zakres tematyczny kształcenia

Mając na uwadze karierę zawodową absolwenta, program kształcenia studiów podyplomowych na kierunku filologiczna obsługa administracji i biznesu zakłada efekty kształcenia związane z wyposażeniem go w uniwersalne umiejętności przydatne na rynku pracy. W szczególności są to umiejętności: pracy w zespole i kierowania zespołem; respektowania różnych punktów widzenia; dążenia do obiektywizmu przekazu słownego; argumentowania z wykorzystaniem własnej wiedzy i poglądów; posługiwania się metodami i sposobami interpretacji różnorodnych tekstów; posługiwania się metodami analizy i interpretacji różnych wytworów kultury. Ponadto w programie studiów uwzględniono przedmioty, dzięki którym absolwent otrzymuje wiedzę z zakresu komunikacji interpersonalnej. Dodatkowo jego kompetencje są kształtowane dzięki zajęciom praktycznym, doskonalącym profesjonalny warsztat asystenta bądź pracownika sekretariatu w środowisku administracyjno-biznesowym. W ten sposób absolwent nabywa szerokie umiejętności w zakresie technik biurowych, umie swobodnie tworzyć prezentacje multimedialne oraz różnorodne teksty użytkowe w ramach korespondencji urzędowej, kontaktów z mediami i komunikacji z klientami. W toku studiów kładzie się także spory nacisk na umiejętność pracy ze słowem, w tym poznanie reguł poprawnościowych w polszczyźnie, które gwarantują tekstom zarówno przejrzystość informacyjną, jak i efektywność perswazyjną. Absolwent filologicznej obsługi administracji i biznesu bez trudu będzie stosował normy savoir vivre’u w codziennej praktyce zawodowej, będzie też wrażliwy na komunikacyjne uwarunkowania związane z kulturową, wyznaniową i obyczajową różnorodnością odbiorców.

Wymagania wstępne stawiane kandydatom i warunki rekrutacji na studia

Na studia zostaną przyjęci w ramach limitu 25 miejsc kandydaci, którzy posiadają dyplom ukończenia studiów licencjackich i/lub magisterski. Ponadto kandydaci są zobligowani do złożenia podania o przyjęcie na studia podyplomowe wraz z: 1) jedną fotografią, 2) potwierdzeniem wniesienia opłaty rekrutacyjnej (oryginał) oraz 3)  kopią ksero dowodu osobistego.

Wyżej wymienione dokumenty należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres Instytutu Filologii Polskiej UZ (al. Wojska Polskiego 69, 65-762 Zielona Góra).

Koszt studiów: 1400 PLN za semestr
Opłata rekrutacyjna: 85 PLN
Opłata za dyplom: 30 PLN
Termin zakończenia rekrutacji (edycja I): obecnie brak naboru
Limit miejsc: 25

Opłatę za poszczególne semestry studiów należy uiszczać na wskazane wyżej konto (koniecznie z dopiskiem: filologiczna obsługa administracji i biznesu - studia podyplomowe) najpóźniej do dnia rozpoczęcia pierwszego zjazdu danego semestru. Zgodnie z § 7 ust. 4 Regulaminu Studiów Podyplomowych na umotywowany wniosek słuchacza kierownik jednostki organizacyjnej Uniwersytetu prowadzącej studia podyplomowe (tj. Dziekan Wydziału Humanistycznego UZ) może wydać decyzję o rozłożeniu opłaty za studia w danym semestrze na raty. Maksymalnie mogą to być trzy raty w kwotach 600 PLN i dwie po 400 PLN , płacone najpóźniej do dnia rozpoczęcia pierwszego zjazdu (rata I), do dnia rozpoczęcia czwartego zjazdu (rata II) i do dnia rozpoczęcia ósmego zjazdu (rata III) w danym semestrze.

Uwaga: ponieważ wszystkie studia podyplomowe mają ten sam numer konta bankowego, prosimy wpisać na przelewie nazwę studiów. Nr konta: BANK MILLENNIUM S.A. 60 1160 2202 0000 0001 0586 6494

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów podyplomowych w zakresie filologicznej obsługi administracji i biznesu otrzymuje świadectwo ich ukończenia, potwierdzające nabyte kwalifikacje do pracy jako asystent/asystentka w środowisku administracyjno-biznesowym lub w instytucjach działających w sferze komunikacji publicznej, kultury, nauki i innych. Jest wyposażony w uniwersalne umiejętności związane z organizacją spotkań biznesowych, kontaktów interpersonalnych i instytucjonalnych.  Zna technik biurowe, umie swobodnie tworzyć prezentacje multimedialne oraz różnorodne teksty użytkowe w ramach korespondencji urzędowej, kontaktów z mediami i komunikacji z klientami. Zna i potrafi stosować reguły poprawnościowe polszczyzny, które gwarantują tekstom zarówno przejrzystość informacyjną, jak i efektywność perswazyjną. Bez trudu stosuje normy savoir vivre’u w codziennej praktyce zawodowej, a także jest wrażliwy na komunikacyjne uwarunkowania związane z kulturową, wyznaniową i obyczajową różnorodnością odbiorców.

Kierownik studiów

dr Tomasz Ratajczak – Zakład Literatury Dawnej i Nauk Pomocniczych Filologii Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego; t.ratajczak@ifp.uz.zgora.pl, nr tel. 667 258 558.