Instytut Filologii Polskiej

Roz. Textu

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

specjalność: broker informacji / bibliotekarstwo praktyczne

Program studiów obejmuje 350 godzin zajęć dydaktycznych (75 punktów ECTS) realizowanych przez trzy semestry oraz praktykę biblioteczną w wymiarze 150 godzin (6 punktów ECTS). W czasie zjazdów (zazwyczaj dwóch w miesiącu) zajęcia odbywają się tylko w soboty i niedziele w salach dydaktycznych Wydziału Humanistycznego oraz w laboratoriach Biblioteki Uniwersyteckiej (kampus B) lub w gmachu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze.

Cel kształcenia

Ogólnym celem kształcenia na studiach podyplomowych w zakresie informacji naukowej i bibliotekoznawstwa w specjalnościach bibliotekarstwo praktyczne i broker informacji jest wyposażenie absolwenta w kwalifikacje z zakresu informacji naukowej i bibliotekoznawstwa niezbędne do pracy w różnych typach bibliotek: publicznych (w tym naukowych) oraz szkolnych i pedagogicznych, przy czym – zgodnie z ministerialnymi standardami kształcenia nauczycieli – praca w tych ostatnich wymaga dodatkowych kwalifikacji pedagogicznych (np. ukończenia właściwego kursu pedagogicznego). Ponadto absolwenci studiów są przygotowani do pracy w instytucjach działających w sferze komunikacji publicznej, kultury, biznesu, nauki lub administracji zajmujących się gromadzeniem, opracowaniem, przetwarzaniem i udostępnianiem dokumentów i zbiorów informacji o dokumentach oraz systemami informacyjnymi.

Sylwetka absolwenta

Absolwent kwalifikacyjnych studiów podyplomowych w zakresie informacji naukowej i bibliotekoznawstwa, otrzymując świadectwo ich ukończenia, potwierdzające nabyte kwalifikacje do pracy w różnych typach bibliotek, jest wyposażony w uniwersalne umiejętności związane z organizacją i zarządzaniem informacją. Ponieważ wśród zawodów przyszłości wskazuje się m. in. zawody związane z wyszukiwaniem i przetwarzaniem informacji (np. specjalista ds. klasyfikowania i indeksowania informacji, audytor wiarygodności informacji), kwalifikacyjne studia podyplomowe w zakresie informacji naukowej i bibliotekoznawstwa, a zwłaszcza przewidziana w ich programie specjalność broker informacji,w pierwszej kolejności wyposażają absolwenta w wiedzę i kwalifikacje umożliwiające podjęcie takich właśnie profesji (w szczególności jest to wiedza dotyczącą wszelkiego typu źródeł informacji, umiejętności sprawnego wyszukiwania, selekcji i oceny jakości informacji, tworzenia źródeł i zasobów informacji, wdrażania narzędzi cyfrowych w informacji oraz znajomości metod pracy z użytkownikiem informacji). Ponadto, w ramach specjalności bibliotekarstwo praktyczne, absolwenci otrzymują kwalifikacje i umiejętności w zakresie 1) pozyskiwania funduszy zewnętrznych oraz marketingu i promocji w pracy bibliotekarza, 2) gromadzenia, dokumentowania i udostępniania dorobku dziedzictwa kultury lokalnej oraz 3) posługiwania się metodami i sposobami analizy i interpretacji różnych wytworów kultury w tym kultury masowej.

Wymagania wstępne stawiane kandydatom i warunki rekrutacji na studia

Na studia zostaną przyjęci kandydaci, którzy posiadają dyplom ukończenia studiów licencjackich i/lub magisterski bądź też są studentami ostatniego roku studiów pierwszego lub drugiego stopnia (studenci ostatnich lat studiów magisterskich lub licencjackich muszą złożyć dyplom ich ukończenia najpóźniej do końca drugiego semestru właściwej edycji studiów podyplomowych).

Ponadto kandydaci są zobligowani do złożenia podania o przyjęcie na studia podyplomowe wraz z: 1) jedną fotografią, 2) potwierdzeniem wniesienia opłaty rekrutacyjnej (oryginał) i 3) kopią ksero dowodu osobistego.

Wyżej wymienione dokumenty należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres Instytutu Filologii Polskiej UZ (al. Wojska Polskiego 69, 65-762 Zielona Góra).

  • Koszt studiów: 1350 PLN za semestr
  • Opłata rekrutacyjna: 85 PLN
  • Opłata za dyplom: 30 PLN
  • Termin zakończenia rekrutacji (edycja VII): obecnie brak naboru
  • Limit miejsc: 25

Uwaga: ponieważ wszystkie studia podyplomowe mają ten sam numer konta bankowego, prosimy wpisać na przelewie nazwę studiów. Nr konta: BANK MILLENNIUM S.A. 60 1160 2202 0000 0001 0586 6494

Opłatę za poszczególne semestry studiów należy uiszczać na wskazane wyżej konto (koniecznie z dopiskiem: kwalifikacyjne studia podyplomowe w zakresie informacji naukowej i bibliotekoznawstwa) najpóźniej do dnia rozpoczęcia pierwszego zjazdu danego semestru. Zgodnie z § 7 ust. 4 Regulaminu Studiów Podyplomowych na umotywowany wniosek słuchacza kierownik jednostki organizacyjnej Uniwersytetu prowadzącej studia podyplomowe (tj. Dziekan Wydziału Humanistycznego UZ) może wydać decyzję o rozłożeniu opłaty za studia w danym semestrze na raty. Maksymalnie mogą to być trzy raty w wysokości 450 PLN każda, płacone najpóźniej do dnia rozpoczęcia pierwszego zjazdu (rata I), do dnia rozpoczęcia czwartego zjazdu (rata II) i do dnia rozpoczęcia ósmego zjazdu (rata III) w danym semestrze.

  • Informacje o przyjęciu na studia będą przekazywane za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej.
  • Wszelkich informacji na temat rekrutacji udziela dr Katarzyna Grabias-Banaszewska
  • Biblioteka Sztuki (Wydział Artystyczny, ul. Wiśniowa 10a, pok. 06)
  • tel. (68) 328 29 69

KIEROWNIK STUDIÓW: prof. UZ dr hab. Tomasz Ratajczak